Wassenaar

Wijziging landelijk bestuur Groei en Bloei

Er is een grote verandering in de structuur van de vereniging Groei & Bloei op komst. Op dit moment komen afdelingen 2x per jaar naar de Algemene Vergadering en kunnen zij daar stemmen over voorstellen van het Landelijk Bestuur (LB). In de nieuwe structuur verliezen de afdelingen hun stemrecht en worden de voorstellen van het LB al dan niet goedgekeurd door een Ledenraad (LR). De leden van deze LR kunnen zelfstandig stemmen in de ledenraad, "voor zich en zonder last of ruggespraak met het rayon dat hen heeft benoemd". Er zijn nu 14 rayons. Elk rayon kan 2 mensen afvaardigen naar de LR. Deze bestaat dus maximaal uit 28 leden. De leden van de LR hebben zitting voor een periode van 4 jaar en kunnen daarna voor een zelfde periode herbenoemd worden. Op de eerstvolgende Algemene vergadering, 9 november a.s., wordt deze wijziging in structuur van de vereniging ter goedkeuring aan de afdelingen voorgelegd. Als de wijziging doorgaat zullen de afdelingen dus minder direct bij "landelijke zaken" worden betrokken.